Beleidsmakers

De GIT-PD wil een standaard neerzetten voor een kwaliteitsvolle behandeling. Die standaard is gebaseerd op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen.

Onbetaalbare behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen

Na het verschijnen van de Multidisciplinaire Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen ontstond een sterke voorkeur voor effectieve psychotherapieën als hoofdbehandeling voor persoonlijkheidsstoornissen. Deze programma's bleken echter duur in uitvoering en het aanbod was ontoereikend om iedereen te kunnen behandelen. Het gevolg hiervan is dat er een grote variatie ontstond in de manier van behandelen, waardoor de effectiviteit van de meeste behandelingen onbekend is.

De doelen van de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders

Als reactie op deze variatie in behandeling werd de Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) ontwikkeld om zo een uniform kader te bieden voor een kwalitatief goede en kosteneffectieve behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Dit kader is gebaseerd op zowel recente wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen. De doelen zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis
  • ​Het verminderen van de praktijkvariatie
  • Het bieden van een toegankelijk en goed te implementeren alternatief daar waar er onvoldoende aanbod is van specialistische behandelingen

Verbetering van de reguliere zorg

De GIT-PD wil de reguliere zorg verbeteren, niet vervangen. Wellicht blijkt in de toekomst welke cliënt het meeste baat heeft bij welke behandeling, zodat een gerichtere keuze gemaakt kan worden. Maar zover is de stand van de kennis nog niet. Is er sprake van erg complexe persoonlijkheidsstoornissen, dan lijkt op dit moment doorverwijzing naar een van de specialistische behandelprogramma’s aangewezen.

Kwaliteitsborging

De kwaliteit wordt op diverse manieren geborgd:

  • Handleiding voor professionals, met daarin uitgebreide procesbeschrijvingen voor de diverse klinische processen 
  • ​Toolkit van ondersteunend materiaal, zowel voor de implementatie als uitvoering van de behandeling
  • Gestandaardiseerd trainingsaanbod volgens een Train de Trainer formule
  • Website met didactisch materiaal, wat auto-training toelaat
  • Gecentraliseerde projectgroep om uniformiteit te bewaken

Op termijn wil het KenniscentrumPS een monitoringinstrument ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van implementatie en uitvoering in de diverse instellingen gecontroleerd kan worden. Dat kan gepaard gaan met het uitreiken van een kwaliteitslabel.