Podium Antisociaal gedrag

Antisociaal gedrag wordt vaak gezien als ongewenst en afwijkend. Het is een van de kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ook stemmingswisselingen, instabiele relaties en impulsief gedrag behoren tot de kenmerken. Het hulpverleningsaanbod voor cliënten die kampen met deze stoornis voldoet niet.


Antisociaal gedrag als contra-indicatie voor behandeling

De antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt geassocieerd met het constant verbreken van regels, criminaliteit, middelengebruik, werk- en dakloosheid en relatieproblemen. Er wordt weinig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en evaluatie van behandelmethoden en er is tot op heden nog geen aantoonbare effectieve behandeling voor gevonden. De diagnose ASPS is binnen de GGZ vaak een exclusiecriterium voor behandeling. Voor deze groep mensen, maar ook voor degenen die alleen antisociaal gedrag vertonen is in de hulpverlening nog nauwelijks een behandelaanbod voorhanden. 
 

Het Podium Antisociaal Gedrag

Voor de ernst van de problematiek is het heel belangrijk dat mensen met een ASPS een geschikte en effectieve behandeling aangeboden krijgen. Meer onderzoek is hiervoor noodzakelijk en als eerste uitgangspunt is het Podium Antisociaal Gedrag opgestart.


Wat is er al gedaan?

Het podium Antisociaal Gedrag houdt zich bezig met het verkrijgen van inzicht in de doelgroep en het inventariseren van behandelaanbod. Het doel is het doen van aanbevelingen voor bejegening en behandeling van mensen met een ASPS of antisociale trekken, zodat deze doelgroep in behandeling komt en blijft zolang dat noodzakelijk en/of wenselijk is. Er wordt momenteel gewerkt aan het (her)schrijven en publiceren van een aantal artikelen over dit onderwerp, zowel in het Engels als in het Nederlands. 
Daarnaast houden de leden zich bezig met een attitude-onderzoek onder behandelaren door middel van een vragenlijst. Verschillende behandelaren wordt gevraagd naar hun houding t.o.v. cliënten met antisociaal gedrag, zowel in de forensische als reguliere GGz. 

Veranderende wetgeving

Met de op komst zijnde Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGz) en de Wet Forensische Zorg (WFZ) zal er een toename ontstaan van mensen met antisociale problematiek in de algemene ggz. In het voorstel voor de WVGGz staat dat verplichte zorg meer op maat gegeven moet kunnen worden, bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek. Met de WFZ moet voorkomen worden dat personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking in een justitiële inrichting terechtkomen terwijl ze daar eigenlijk niet thuis horen. Middels dit voorstel krijgen de officier van Justitie en de rechter de mogelijkheden om iemand binnen het strafrecht sneller geestelijke zorg te bieden. Beide wetten zullen kortom een aanzienlijke invloed hebben op de populatie die in aanmerking komt voor de GGz. Echter, binnen de algemene GGz is de diagnose ASP vooralsnog vaak een exclusiecriterium voor behandeling. Voor deze groep mensen, maar ook voor de mensen zonder deze diagnose die wel antisociaal gedrag vertonen (en dus enkele trekken van een ASP bezitten) is in de hulpverlening nog nauwelijks een behandelaanbod voorhanden. 
Op deze nieuwe wetgeving zal het podium zich ook gaan richten. 

 

 

Publicaties


Contact

Literatuur

  • Decoene, S. (2016). Over stoute dingen doen: een inleiding in de criminologische psychologie. Acco België.
  • Gijs J, Jeandarme I ea (2015). Handboek psychopathie en de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij de Tijdstroom.
  • Gibbon S, ea (2010). Psychological interventions for antisocial personality disorder. The Cochrane Collaboration: Wiley.
  • Emmelkamp PG, & Vedel E. (2010). Psychological treatments for antisocial personality disorder: Where is the evidence that group treatment and therapeutic community should be recommended?. Personality And Mental Health, 4(1), 30-33.
  • Evans C. (2010). The NICE ASPD guidelines: A clinical perspective. Personality And Mental Health, 4(1), 16-19
  • Galietta M, Fineran V, Fava J, & Rosenfeld B. (2010). Antisocial and psychopathic individuals. In D. McKay, J. S. Abramowitz, S. Taylor (Eds.) , Cognitive-behavioral therapy for refractory cases: Turning failure into success
  • Black DW, Simsek-Duran F, Blum N, McCormick B, & Allen J (2016). Do people with borderline personality disorder complicated by antisocial personality disorder benefit from the STEPPS treatment program? Personality and Mental Health, 10, 205-215. 

 


Volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op 21 september van 19.00 tot 21.00 uur