Werk en PS

Het einddoel van elke (GGZ)behandeling is dat patiënten weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijke verkeer. Naast een helpend en veilig sociaal netwerk is zinvolle, betekenisgevende arbeid of dagbesteding essentieel. Hieraan vooraf gaan passende opleidingen. We vatten onder het thema het gehele palet: van opleidingen, dagbesteding, vrijwilligerswerk tot betaald werk. Het zijn belangrijke hulpbronnen wat betreft participatie (erbij horen) en identiteitsvorming. Het vergroot de veerkracht en het herstel. Wanneer levert belasting (werk) averechtse effecten op?


Doelen

 1. De probleemstelling en vertrekpunten verhelderen:
  wat is de invloed van PS op werk en wat van werk op PS?
  Hoe wordt de functionaliteit van mensen met een persoonlijkheidsstoornis momenteel bepaald?
  Hoe bepalen bedrijfsartsen en UWV-artsen of iemand met een persoonlijkheidsstoornis wel/niet aan de slag kan, welke eventuele aanpassingen overweegt hij/zij dan en hoe bepaalt hij/zij welk type werk het meest geschikt is?
   
 2. De literatuur te analyseren en samen te vatten;
 3. Lopende projecten/initiatieven over werk bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis te inventariseren; 
 4. Hoe kan samenwerking/overleg tussen relevante betrokkenen (behandelaars, familie, bedrijfsartsen, keuringsartsen, re-integratiebureau’s, gemeente...) verbeterd worden?
 5. Zijn er algemene regels – met inachtneming van ‘zorg op maat’ (personalised medicine) - op te stellen hoe het thema werk een vaste plek krijgt in behandelplannen? 

Werkwijze

We starten met een kleine werkgroep, die later eventueel aangevuld wordt met tijdelijke (of permanente) leden.
We gaan andere disciplines per bijeenkomst uitnodigen. Op de nominatie staan: werkgevers, verzekeringsartsen (UWV), gemeentefunctionarissen, zorgprofessionals (bv psychologen, casemanagers), naastbetrokkenen, vakbonden en politiek.
We focussen vooralsnog nu op de ‘eerste 2 jaar’ na de ziekmelding met oog op vroeg ingrijpen en schade voorkomen.

Looptijd

Gegeven de enorme omvang van het onderwerp en de beperkte doelstelling - en looptijd - van een podium wordt 1,5 jaar aangehouden voor de eerste fase. 


Uitkomst

Het podium leidt tot een conceptverslag dat voorgelegd gaat worden aan de sector. Daarvoor komt gegeven de stand van de kennis en ook met het oog op verspreiding van de inhoud van het verslag een invitational conference het meeste in aanmerking. Daarnaast is de verwachting van het KenniscentrumPS dat er een artikel over het podium in een Nederlandstalig tijdschrift wordt gepubliceerd.

Publicaties


Contact

Leden

De leden van dit podium stellen zich hier aan u voor:

 • Erwin van Meekeren, psychiater, voorzitter 
 • Henriette Smits-Lem, bedrijfsarts bij ArboUnie
 • Mattia van Driel, (onderzoeks)psycholoog en productmanager bij Birdview, expertisecentrum gericht op diagnostiek ter bevordering van werkhervatting. 
 • Peter Coffeng, bedrijfsarts, Edufit: gericht op trainingen en projecten binnen de specialisatie Arbeid en Gezondheid. Daarnaast bedrijfsarts bij Riens Arbodienst te Leusden. Van 2010 tot 2014 was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor de portefeuille ‘Onderwijs en Wetenschap’ en is nog betrokken bij autorisatie van nieuwe richtlijnen, zoals o.a. depressie en arbeid.
 • Een ervaringsdeskundige, werkzaam geweest binnen de zorg en het onderwijs. Pleitbezorger voor meer bekendheid t.a.v. cluster C PS

Oproep

Wie kent - of participeert zelf in - projecten die met dit onderwerp te maken hebben? Meld deze aan Nina van Bunningen


Invitational Conference

Op 9 mei heeft de Invitational Conference plaatsgevonden van 13.00-17.00 uur op het Trimbos-instituut. 

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben problemen op het gebied van zowel relaties als opleiding/werk. Het einddoel van elke behandeling is dat zij weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Hiervoor zijn naast een veilig sociaal netwerk ook werk en andere zinvolle bezigheden essentieel. Door deze participatie wordt het herstel en de veerkracht vergroot, mede door het gevoel erbij te horen. Ook het aspect financiële middelen hebben is van belang.

Het thema van de middag was:

Optimaal benutten van mogelijkheden, rekening houdend met kwetsbaarheden ten aanzien van werk.

Veel mensen zijn betrokken bij het thema werk, o.a. de patiënt/werknemer, naastbetrokkenen, GGZ (behandelaars), bedrijfsarts, verzekeringsarts/UWV, jobcoaches, bemiddelingsbureaus en werkgever/leidinggevenden. Veel van deze stakeholders waren vertegenwoordigd op de conference. 

De presentaties van de invitational conference zijn hier te vinden. 
 

Links